ansible zhou -m shell -a "ps -ef | grep java |grep -v grep |awk '{print \$2}' |xargs kill -9"

注重 \$ 这个,不加转移 ansible 会误会

,

以太坊开奖网

www.326681.com采用以太坊区块链高度哈希值作为统计数据,联博以太坊统计数据开源、公平、无任何作弊可能性。联博统计免费提供API接口,支持多语言接入。

,